Nahoru

Právní a realitní služby

 • Vypracování a uzavírání nájemních smluv včetně dohledu nad jejich plněním
 • Asistence při zakládání společenství vlastníků jednotek
 • Účast správce na jednáních výboru společenství vlastníků jednotek, příprava a zpracování hlasování
 • Vypracování prohlášení vlastníka budovy
 • Převod bytů do osobního vlastnictví
 • Vymáhání dlužných plateb
 • Návrhy na vklady a zápisy do katastru nemovitostí
 • Zajištění pronájmů a prodeje nemovitosti
 • Zajištění odhadu nemovitosti 
 • Zajištění smluv o věcných břemenech, dodávkách služeb, smluv o dílo, pojistných smluv
 • Vyřizování stížností, oznámení, podnětů
 • Zastoupení v soudních jednáních


Poznámka -  právní služby spojené se správou nemovitosti jsou poskytovány ve spolupráci s advokátní kanceláří.